IBJJF Asian 2018

Carpe Diem BJJ LondonCarpe Diem

Carpe Diem BJJ conquered IBJJF Asian 2018.
Congrats boyz and girz!