Carpe Diem Tokyo

carpediembjj.com

Aoyama

4-26-16-1F, Minami-Aoyama,
Minato-ku,Tokyo,Japan
03-6427-4163 (Japanese)
080-9644-0081(English & French)

Mita

5-1-13-B1, Shiba,Minato-ku,
Tokyo,Japan
03-6435-4803 (Japanese)
080-9644-0081(English & French)

Hiroo

5-14-2-3F,Hiroo,Shibuya,
Tokyo,Japan
03-6721-9302 (Japanese)
080-9644-0081(English & French)


Carpe Diem Nagasaki
bjjnagasaki.com

7-17-2F, Oohashimachi,
Nagasaki City, Nagasaki
090-3665-2155

Carpe Diem Hope
hope.dimanche.co.jp

7-101, Terada,Gifu City, Gifu
058-253-1562

Carpe Diem Fukuoka
carpediemfukuoka.com

10-26, Reisenmachi,Hakata,
Fukuoka City,
Fukuoka092-710-7440